Wydział Politologii

Procedury dyplomowe

 

 1. Wytyczne pisania prac dyplomowych na Wydziale Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowiez godnie z Zarządzeniem Rektora w sprawie archiwizowania prac dyplomowych. arch_prac_dypl_zarz
 • Na stronie tytułowej winny być umieszczone niżej wymienione elementy,
  z zachowaniem podanej kolejności: Wzór strony tytułowej

– nazwa uczelni, wydziału i instytutu/katedry
nazwa kierunku/specjalności studiów
imię i nazwisko autora pracy
tytuł pracy
imię i nazwisko promotora
miejsce i rok napisania pracy

 • Egzemplarz archiwalny pracy dyplomowej składany w Dziekanacie to wydruk komputerowy przeznaczony do przechowywania w Archiwum Uczelni powinien zawierać wszystkie załączniki a ponadto winien być przygotowany zgodnie z niżej podanymi wymogami:

rodzaj czcionki: Times New Roman
rozmiar czcionki: nie większy niż 12 pt,
format A-4
wydruk dwustronny zbindowany (składany w Dziekanacie)
wydruk jednostronny dla recenzenta

 • Wersja elektroniczna pracy dyplomowej powinna zostać przygotowana w następujący sposób:
  – praca winna być zapisana w całości w jednym pliku na nośniku elektronicznym (CD/DVD) w formacie PDF
  – każda płyta winna zostać opisana
  – płyta powinna zostać oddana wyłącznie w papierowej kopercie

Rejestracja pracy dyplomowej 

 1. Pracę dyplomową należy zarejestrować w: Dziekanacie Wydziału Politologii, pok. 139/141 (I piętro), tel. 12/662-74-74/71.
 2. Przed zarejestrowaniem pracy w Dziekanacie należy poddać ją procedurze antyplagiatowej.
 3. Student składa w Dziekanacie co najmniej 14 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego komplet dokumentów:
 • 2 egzemplarze pracy dyplomowej w formie papierowej (w tym 1 egz. wydrukowany dwustronnie i cienko oprawiony np. zbindowany – to jest egzemplarz, który zostaje w archiwum Uczelni, przy czym dwustronne drukowanie dotyczy prac liczących powyżej 50 stron; prace do 50 stron należy wydrukować jednostronnie). Na końcu pracy w obu egzemplarzach proszę umieścić oświadczenie – prawa autorskie. Po przeprowadzeniu postępowania antyplagiatowego  dwa egzemplarze pracy na ostatniej stronie akceptuje  promotor, wpisując odręcznie formułę „Przyjmuję pracę dyplomową do obrony” i składa podpis;1 egz. pracy w formie papierowej zostaje w Dziekanacie2-gi egz. przekazywany jest recenzentowi  pracy;
 • 2 sztuki płyty CD lub DVD  z zapisaną na nich pracą dyplomową w formacie PDF i umieszczone w papierowej kopercie z okienkiem (koperty nie zaklejać); uwaga! – płyta musi zostać opisana niezmywalnym pisakiem następującymi danymi: imię i nazwisko dyplomanta, numer jego albumu, kierunek studiów, rok ukończenia studiów, czy jest to praca licencjacka czy magisterska; jeśli papierowa koperta na CD nie ma okienka, wszystkie wymienione wyżej dane muszą zostać napisane również na kopercie; jedna płyta zostajew Dziekanacie, a druga płyta przekazywana jest promotorowi (zamiast pracy w wersji wydrukowanej);
 • skrócony raport podobieństwa  wraz z  Załącznik nr 2  oraz  Załącznik nr 1
 • 4 zdjęcia do dyplomu o wymiarach 4,5 × 6,5 cm;
 • dowód opłaty za wydanie dyplomu w kwocie 60 zł; wpłata w kasie Uczelni czynnej od poniedziałku do piątku w godz. 11.00 – 13.00 I piętro lub na konto Uczelni (w tytule przelewu należy koniecznie podać rodzaj opłaty oraz imię i nazwisko);
 • oświadczenie dotyczące praw autorskich oraz ewentualnej zgody na udostępnianie pracy w archiwum Uczelni (uwaga! – druk oświadczenia należy wydrukować, wypełnić i podpisać, a następnie dołączyć do pracy dyplomowej jako jej ostatnia strona i dopiero wówczas oprawić lub zbindować pracę): oświadczenie – prawa autorskie;
 • oświadczenie o zgodności wersji papierowej pracy z jej wersją elektroniczną (uwaga! – druk ten należy wydrukować na ½ kartki A4 czyli w formacie A5, wypełnić i podpisać, a następnie po złożeniu umieścić w papierowej kopercie razem z płytą CD zawierającą elektroniczną wersję pracy): oświadczenie zgodność wersji elektronicznej z papierową

KOMUNIKAT

Zgodnie z zarządzeniem Prorektora ds. Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego
w Krakowie Dziekanat Wydziału Politologii informuje, że absolwenci  studiów stacjonarnych
i niestacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich są zobowiązani do wypełnienia deklaracji udziału w badaniach losów absolwentów. Deklaracja jest dostępna online na stronie internetowej  Biura Współpracy z Absolwentami.

www.absolwenci.up.krakow.pl

https://www.abk.up.krakow.pl/deklaracja.html

Wypełnioną online i zaakceptowaną elektronicznie ankietę student zobowiązany jest wydrukować, podpisać i złożyć we właściwym dziekanacie przy odbiorze dyplomu.