Wydział Politologii

System antyplagiatowy

PROCEDURA ANTYPLAGIATOWA

Procedura antyplagiatowa obowiązująca od 2019 roku. (Zarządzenie)

Najważniejsze etapy „Procedury antyplagiatowej”

 1. Celem postępowania antyplagiatowego jest weryfikacja samodzielności oryginalności pracy.
 2. Sprawdzeniem prac dyplomowych w JSA zajmują się promotorzy prac dyplomowych.
 3. Dyplomant musi wyrazić pisemną zgodę na poddanie pracy procedurze antyplagiatowej – Załacznik nr 1. Brak zgody skutkuje niedopuszczeniem studenta do egzaminu dyplomowego.
 4. Dyplomant składa u promotora na trzy tygodnie przed terminem obrony wypełniony Załącznik nr 1 oraz pracę na płycie CD lub DVD w formacie  PDF, DOC, DOCX, ODT, RTF.
  Płyta i koperta, do której należy włożyć płytę z pracą, winny być podpisane imieniem i nazwiskiem wraz z podaniem kierunku oraz stopnia studiów.
 5. Procedurę antyplagiatową przeprowadza się w ciągu 5 dni roboczych od momentu złożenia pracy.
 6. Wygenerowany przez system antyplagiatowy skrócony raport podobieństwa  student odbiera osobiście  i dołącza do dokumentacji składanej w dziekanacie. W przypadku stwierdzenia przez promotora na podstawie raportu plagiatu lub podejrzenia jego popełnienia promotor przeprowadzający kontrolę postępuje  zgodnie z procedurą opisaną poniżej.
 7. Praca zostaje poddana dodatkowej kontroli w zakresie występowania nieuprawnionych zapożyczeń, jeśli chociaż jeden ze współczynników podobieństwa przekracza górna granicę o konieczności przeprowadzenia dodatkowej kontroli promotor przeprowadzający kontrolę zawiadamia kierownictwo odpowiedniej jednostki naukowo-dydaktycznej.
 8. Dodatkowej kontroli antyplagiatowej w sytuacji w/w dokonuje oblogatoryjnie dyrektor/kierownik jednostki naukowo-dydaktycznej, któremu niezwłocznie przekazuje się pełny raport podobieństwa w terminie pięciu dni roboczych od momentu wygenerowania raportu podobieństwa. Po przeprowadzonej dodatkowej kontroli kierownik wypełnia Załącznik nr . 2, który dołącza się do dokumentacji dyplomowania.
 9. O fakcie uznania pracy za niesamodzielną dyrektor/ kierownik jednostki naukowo – dydaktycznej powiadamia na piśmie dyplomanta Załącznik nr 2 , któremu za pośrednictwem dyrektora przysługuje prawo złożenia pisemnego odwołania Załącznik nr 3 do dziekana odpowiedniego wydziału w terminie trzech dni roboczych od momentu otrzymania zawiadomienia.
 10. Odwołanie studenta winno być rozpatrzone w terminie 5 dni roboczych od jego złożenia.
 11. Jeśli  w wyniku dodatkowej kontroli antyplagiatowej okaże się, że praca jest plagiatem, a odwołanie złożone przez dyplomanta będzie nieuzasadnione, nie zostaje ona dopuszczona do obrony.
 12. W takiej sytuacji rektor niezwłocznie poleca przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego i w przypadku ostatecznego potwierdzenia zarzutu popełnienia przez dyplomanta plagiatu, postępowanie dyscyplinarne, zgodnie z art. 287 oraz art. 308-320 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.   – Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. 2018 poz. 1668).

Załączniki procedury antyplagiatowej:

1. Zał. 1 – Zgoda dyplomanta na poddanie pracy procedurze antyplagiatowej.

2. Zał. 2 –  Zawiadomienie dyplomanta przez dyrekcję instytutu – kierownictwo katedry o stwierdzeniu niesamodzielności pracy.

3. Zał. 3 – Wzór odwołania składanego przez dyplomanta do dziekana wydziału.